Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wejściówki na witariada z Instagrama” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ekoalternatywa Aleksandra Czajkowska, z siedzibą w Kobyłce 05-230, Witosa 12.
 3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na portalu Instagram – na profilu @ekoalternatywa od dnia 8.07.2022 r. do 10.07.2022 r. do godziny 23:59.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełni poniższe warunki:
  • pełnoletnia;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest Obserwatorem profilu @ekoalternatywa na portalu Instagram
  • wykona zadanie konkursowe
  • posiada prawdziwe konto osobowe na portalu Instagram i przestrzega regulaminu Instagrama, znajdującym się na https://help.instagram.com/478745558852511
 2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
 3. Przez Obserwatora rozumie się osobę, która zaobserwowała profil @ekoalternatywa na Instagramie – kliknęła przycisk „Obserwuj” .
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Przedmiotem konkursu jest poprawne wykonanie zadania konkursowego.
 2. Udział w konkursie można wziąć poprzez portal Instagram:
  • a) Zaobserwować profil @ekoalternatywa na Instagramie
  • b) W komentarzu napisać swój pomysł na witariańskie danie
 3. Nagrodą w konkursie jest:
  • 1x podwójna wejściówka na Festiwal Witariada
 4. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie najciekawszych odpowiedzi i zostanie ogłoszony w relacji profilu @ekoalternatywa oraz w wiadomości prywatnej do dnia 11.07.2022 r. do godziny 23:59.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien napisać wiadomość prywatną do profilu @ekoalternatywa w terminie 3 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
REKLAMACJE
 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
 3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji konkursu (art. 6 ust. 1
  lit. c RODO) oraz w celu udostępniania i rozpowszechniania w środkach masowego przekazu
  imienia, nazwiska lub nicku oraz adresu korespondencyjnego w celu działalności
  marketingowej Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe dla celu udostępniania
  i rozpowszechniania w działalności marketingowej będą przetwarzane do momentu wycofania
  zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie dane osobowe będą
  przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu, a po tym czasie przez okres
  niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym
  przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo do wniesienia
  skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych
  osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook i Instagram jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook i Instagram.