Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj toner Venita” i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest portal OlaBrzeska.pl Aleksandra Brzeska, z siedzibą w Kobyłce 05-230, Witosa 12.
 3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na portalu Facebook – na osi czasu fan page’a Ola Brzeska blog od dnia 28.08.2017 r. do 3.09.2017 r. do godziny 23:59.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełni poniższe warunki:
  • pełnoletnia;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest Fanem profilu Ola Brzeska blog na portalu Facebook
  • wykona zadanie konkursowe
 2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
 3. Przez Fana rozumie się osobę, która polubiła profil Ola Brzeska blog – kliknęła “Lubię to” .
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Przedmiotem konkursu jest poprawne wykonanie zadania konkursowego.
 2. Udział w konkursie można wziąć poprzez portal Facebook:
  • a) Polubić profil Ola Brzeska blog  na Facebooku
  • b) polubić zdjęcie konkursowe
  • c) W komentarzu podać, który kolor się wybiera
 3. Nagrodą w konkursie jest:
  • Toner Venita w dowolnym kolorze
 4. Zwycięzca zostanie wybrany drogą losową z pomocą strony www.random.org i ogłoszony na profilu Ola Brzeska blog na Facebooku do dnia 6.09.2017 r. do godziny 23:59.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien napisać wiadomość prywatną do profilu Ola Brzeska blog w terminie 3 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
REKLAMACJE
 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
Navigate