Regulamin konkursu „Ślónskie Rajtuzy”

REGULAMIN KONKURSU „Ślónskie Rajtuzy”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj Ślónskie Rajtuzy!” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest blog OlaBrzeska.pl Aleksandra Brzeska, z siedzibą w Kobyłce 05-230, Witosa 12.
 3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na blogu www.OlaBrzeska.pl od dnia 10.11.2017 r. do  20.11.2017 r. do godziny 23:59.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełni poniższe warunki:
  • pełnoletnia;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • wykona zadanie konkursowe
 2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Przedmiotem konkursu jest poprawne wykonanie zadania konkursowego.
 2. Udział w konkursie można wziąć poprzez bloga www.olabrzeska.pl:
  • a) Uzupełnić formularz we wpisie konkursowym na stronie: https://olabrzeska.pl/slonskie-rajtuzy-konkurs/
  • b) Odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Opisz swój pomysł na stylizację z wykorzystaniem Ślónskich Rajtuz”
  • c) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w konkursie
 3. Nagrodą w konkursie jest:
  • 3x rajstopy „Ślónskie Rajtuzy” marki Gabriella o wartości 25 zł
 4. Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję konkursową do dnia 23.11.2017 do godziny 23:59, brane będą pod uwagę najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpisać na wiadomość e-mail od adresu kontakt@olabrzeska.pl w terminie 3 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
REKLAMACJE
 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.