Regulamin konkursu „Ekonaturalnie”

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ekonaturalnie” i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest portal OlaBrzeska.pl Aleksandra Czajkowska, z siedzibą w Kobyłce 05-230, Witosa 12.
 3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na portalu Instagram – na profilu @olabrzeska  od dnia 15.01.2021 r. do 31.01.2021 r. do godziny 23:59.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełni poniższe warunki:
  • pełnoletnia;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest Obserwatorem profilu @olabrzeska oraz @ekonaturalnie.pl na portalu Instagram
  • wykona zadanie konkursowe
 2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
 3. Przez Obserwatora rozumie się osobę, która zaobserwowała profil @olabrzeska oraz @ekonaturalnie.pl – kliknęła “Obserwuj” .
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Przedmiotem konkursu jest poprawne wykonanie zadania konkursowego.
 2. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:
  • zamieszczenie pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL: https://www.instagram.com/p/CKEbS3Bn4qc/?igshid=lwxuo3e3h2qv komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: „Jakie ekologiczne sposoby na sprzątanie stosujesz w swoim domu?”.
 3. Nagrodą w konkursie jest:
  • bon na dowolne produkty ze sklepu Ekonaturalnie.pl o wartości 80 (słownie: osiemdziesiąt) złotych
 4. Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję konkursową i ogłoszony na profilu @olabrzeska na Instagramie do dnia 7.02.2021 do godziny 23:59.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien napisać wiadomość prywatną do profilu @olabrzeska w terminie 3 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
REKLAMACJE
 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel portalu społecznościowego Instagram jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Instagram.